Χωρίς κατηγορία

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Tα ανυψωτικά μηχανήματα ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, την υψηλή, τη μέση και τη χαμηλή και υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο τύπου Α και επανέλεγχο τύπου Β σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά τα είδη μηχανημάτων:

1. Γερανοί που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων,

2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο τόνων,

3. Γερανογέφυρες,

4. Οικοδομικοί πυργογερανοί,

5. Ανυψωτικά οχημάτων

6. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.

7. Ανυψωτικά μηχανήματα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων,

8. Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς,

9. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων,

10. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα

11. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg

12. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων

13. Αναβατόρια ανύψωσης φορτίων – ασθενών επιβατών – αεροσκαφών

14. Εξέδρες εργασίας

15. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100kg

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

Τηρώντας τον υποχρεωτικό έλεγχο και επανέλεγχο βάσει της κρατικής διαδικασίας , με διάρκεια πιστοποίησης ανάλογα την επικινδυνότητα από 1 έως 5 έτη , διασφαλίζεται η ασφαλής & καλή λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος , η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού που χειρίζεται τα ανυψωτικά μηχανήματα και εκπληρώνεται η νομική υποχρέωση της ιδιοκτησίας..

Το Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας που εκδίδεται είναι υποχρεωτικό βάσει νόμου και ο μη έλεγχος του ανυψωτικού μηχανήματος και η μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου επιφέρει επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €). σύμφωνα και με το ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013 , άρθρο 2

Νομοθεσία

Από το έτος 1993, τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία κατασκευάζονται, διατίθενται στην αγορά, εγκαθίστανται και λειτουργούν υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/25.06.2010) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και την κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 » και της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25.08.2003 (ΦΕΚ 1186/Β/2003) « Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων » για τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» αναφέρεται στο ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013

Σχετική Νομοθεσία