Άρθρα

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Η CERT1 ως Εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου ,διενεργεί ελέγχους & εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχων / επανέλεγχων δοχείων υπό πίεση με βάση την Ελληνική Νομοθεσία ( ΦΕΚ 673 / 1993 , ΦΕΚ477/1993 , ΦΕΚ 1257/2003 , ΦΕΚ 2656/2021) σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός. Οι κατηγορίες των δοχείων είναι:

  1. Αεροφυλάκια άνω των 450 lt
  2. Ατμολέβητες
  3. Δεξαμενές υγραερίου LPG

Όλα τα παραπάνω μηχανήματα υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο & επανέλεγχο , σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία . Τα χρονικά διαστήματα των περιοδικών ελέγχων καθορίζονται από τον φορέα ελέγχου ανάλογα με την ηλικία του εξοπλισμού .

Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας εκδίδεται κατόπιν ελέγχου του μηχανήματος από αρμόδιο επιθεωρητή της CERT1 και εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή για την συντήρηση – χειρισμό του , πιστοποιεί την καταλληλότητα του δοχείου πίεσης για ασφαλή χρήση.