Άρθρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Με το ν.4808/2021 θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η ύπαρξη και εφαρμογή Πολιτικών για την καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης.

Η ύπαρξη των συγκεκριμένων Πολιτικών προσδιορίζεται ως υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις με περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους. Οι πολιτικές οφείλουν να περιλαμβάνουν, οπωσδήποτε, τη δήλωση του εργοδότη για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα βίας και παρενόχλησης.

Επίσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (τόσο των εργαζομένων όσο και του εργοδότη) για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή συμπεριφορών.

Η πολιτική κατά της βίας και παρενόχλησης περιλαμβάνει:

 • Εκτίμηση των σχετικών κινδύνων στην εργασία,
 • Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό, την αντιμετώπιση & παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή συμπεριφορών και κινδύνων,
 • Ορισμό συνδέσμου-προσώπου δηλ. αρμόδιου να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για τέτοια θέματα,
 • Μέριμνα για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο των Κανονισμών Εργασίας αποτελεί η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στο στάδιο της εκτέλεσης τους, που αρχίζει με την ένταξη του μισθωτού στην επιχείρηση και λήγει με το τέλος της εργασιακής σχέσης.

Με ρητή διάταξη του νόμου επιβάλλεται οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, εφόσον απασχολούν προσωπικό περισσότερους από 70 εργαζόμενους, να καταρτίσουν Κανονισμό Εργασίας που να ρυθμίζει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις σχέσεις οι οποίες διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας, ανάμεσα σε αυτές και στο προσωπικό τους, που συνδέεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Σε περίπτωση που επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει κανονισμό εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν τηρεί την ως άνω υποχρέωση, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δημιουργία του Κανονισμού Εργασίας είναι υποχρεωτική και αλληλένδετη με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης.

Στην περίπτωση της εταιρείας σας, προτείνεται η δημιουργία κανονισμού εργασίας, που θα ρυθμίζει τα εξής:

 • Ώρες έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργασίας
 • Χορήγηση ορισμένων επιδομάτων οικειοθελώς από τον εργοδότη, όπως τα επιδόματα θέσης, αποζημιώσεις εκτός έδρας και γενικά επιδόματα ή αποζημιώσεις που, είτε δεν ρυθμίζονται από τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Σ.Σ.Ε.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης υπερεργασίας ή υπερωρίας
 • Έλεγχος της προσέλευσης και αποχώρησης (Υπογραφές σε βιβλία παρουσίας κ.λπ.),
 • Υποχρέωση χρήσης ειδικής στολής κατά την εκτέλεση της εργασίας,
 • Ρύθμιση της συμπεριφοράς των εργαζόμενων με τους πελάτες και με τους άλλους εργαζομένους (διαξιφισμοί, συζητήσεις, κάπνισμα, κ.λπ.)
 • Εξέλιξη του προσωπικού στην ιεραρχία της επιχείρησης
 • Προαγωγική διαδικασία και γενικά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζόμενων (τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις κ.λπ.) και κυρίως
 • Το βασικό θέμα της επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε συνδυασμό πάντοτε και απαραιτήτως με την καταγραφή των πειθαρχικών αδικημάτων, αφού πειθαρχική ποινή χωρίς την αντιστοίχισή της με πειθαρχικό αδίκημα δε νοείται στο εργατικό μας δίκαιο.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Με το ν.4808/2021 είναι υποχρεωτική η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μιας επιχείρησης σχετικά με το πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Προτείνεται η εκπαίδευση του προσωπικού με σκοπό:

 • Την πρόληψη της παρενόχλησης, των διακρίσεων αλλά και των αντιποίνων,
 • Την πρόληψη της βίας στο χώρο εργασίας, όπως και την υγεία και την ασφάλεια ευρύτερα.
 • Την ενημέρωση του προσωπικού για τη νομοθεσία
 • Την ευαισθητοποίηση του προσωπικού με σκοπό τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα βίας και παρενόχλησης

 

Παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων διοικητικών αρχών, στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενο πρόσωπο:

 • Συνήγορος του Πολίτη: Τηλ: 213 1306 600 email:press@synigoros.gr
 • Tηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555
 • Επικοινωνία με την Yπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας να μπορούν μέσω της Γραμμής SOS 15900.