Άρθρα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ (Υ.Δ.Ε) 

 1. Τι Είναι;

Η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε), είναι το έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι ηλεκτρολογικές μας εγκαταστάσεις είναι Ασφαλείς και ακολουθούν τα νομοθετημένα ηλεκτρολογικά πρότυπα.

Σημαντική Πληροφορία!

Οι παρακάτω έννοιες έχουν διαφορετικό τίτλο αλλά στην ουσία αποτελούν το ίδιο έγγραφο.
Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου = Σχέδιο ΔΕΗ = Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

 1. Ποιος Μπορεί να την Εκδώσει;
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 • Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματός για την ισχύ που υπογράφουν.

Οι παραπάνω επαγγελματίες πρέπει να διαθέτουν και ειδικά διακριβωμένα όργανα μέτρησης.

 1. Τι Περιλαμβάνει;
 • Την Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 • Τα Μονογραμμικά Σχέδια της εγκατάστασης και των ηλεκτρολογικών πινάκων αυτής
 • Την καταγραφή στοιχείων της ΕΗΕ ( Πρώην Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης)
 • Τα Σχέδια Κάτοψης της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Το Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 60634 (ή ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ που προϋπήρχαν)
 • Το έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ, εφόσον απαιτείται

Τα παραπάνω πρέπει να βρίσκονται ως αντίγραφα στην έδρα της επιχείρησης, να έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα ΔΕΔΔΗΕ και να βρίσκονται σε ισχύ.

 1. Ποιοι Ελέγχουν την Ύπαρξη / Ισχύ της;
 1. Σε περίπτωση ελέγχου της επιχείρησης σας από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρηση Εργασίας, μεταξύ άλλων θα σας ζητηθεί να παρουσιάσετε και την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) σύμφωνα με το πρότυπο που ίσχυε κατά την έκδοσή της (τρέχον πρότυπο ΕΛΟΤ 60364).
  Η Υ.Δ.Ε πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και να είναι κατατεθειμένη στο αρμόδιο όργανο (ΔΕΔΔΗΕ ή το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που αναμένεται να λειτουργήσει). Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο!

 1. Η Υ.Δ.Ε ελέγχεται και ζητείται από τους Παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη σύναψη σύμβασης με τον πελάτη.

 1. Δικαίωμα ελέγχου έχει ο ΔΕΔΔΗΕ, όπου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει Υ.Δ.Ε που δεν βρίσκεται σε ισχύ ζητάει την άμεση ανανέωσή της.

 1. Ποια Είναι η Διάρκεια της;

Η διάρκεια της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, ορίζεται από το νόμο και εξαρτάται από τον τύπο και τη χρήση του κτιρίου. Οι Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρείς βασικές κατηγορίες.

 • Κατηγορία Α – Χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου: 10 έτη

 • Κατηγορία Β – Χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου: 5 έτη

 • Κατηγορία Γ – Χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου: 2 έτη

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνονται ορισμένες δραστηριότητες και η αντίστοιχη διάρκεια τακτικού επανελέγχου:

 • Για χώρους με χρήση ψυχαγωγίας, συνάθροισης έως και 50 ατόμων το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου και επανέκδοσης είναι τα 5 χρόνια. (άνω των 50 ατόμων το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου και επανέκδοσης είναι τα 2 χρόνια)
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο και εργοτάξια το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου και επανέκδοσης είναι τα 2 χρόνια.
 • Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου και επανέκδοσης είναι τα 2 χρόνια.
 • Κλινικές – νοσοκομεία, ναοί άνω των 50 ατόμων, σχολεία το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου και επανέκδοσης είναι τα 2 χρόνια.
 • Για πρατήρια υγρών καυσίμων το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου και επανέκδοσης είναι τα 2 χρόνια.
 • Για επαγγελματικούς χώρους όπως εμπορικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων, συνεργεία, βιομηχανίες-βιοτεχνίες κτλ. το μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου και επανέκδοσης είναι τα 5 χρόνια.

Πέραν του τακτικού επανελέγχου υπάρχει ο έλεγχος πρώτης ηλεκτροδότησης και ο έκτακτος έλεγχος.

 1. Τι Συμβαίνει με τους Καταναλωτές Μέσης Τάσης;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, κάθε καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος που διαθέτει ιδιωτικό υποσταθμό Μέσης/Χαμηλής τάσης 20/0,4 kV και είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να αναθέσει την ευθύνη καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό μέσω της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Μ.Τ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και αυτός να αποδεχθεί τα καθήκοντα του μέσω της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Τ.».

Η διαδικασία αυτή για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Μέση Τάση του ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωτική. Η μη κατάθεση των δηλώσεων αυτών στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ συνεπάγεται αφενός μεν την άμεση διακοπή της ηλεκτρικής σύνδεσης του καταναλωτή, αφετέρου δε εφαρμόζονται και οι εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές κυρώσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία για την ανάθεση σε Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ευθύνης λειτουργίας της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ) στην περίπτωση σύνδεσης του καταναλωτή στην Μέση Τάση, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από την υποχρέωση σύνταξης ΥΔΕ κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και 60364. Η ΥΔΕ δεν κατατίθεται στον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά εκδίδεται ως απόδειξη ελέγχου της ασφαλούς λειτουργίας της ΕΗΕ και ειδικότερα του τμήματος της ΕΗΕ του καταναλωτή που αφορά στην Χαμηλή Τάση (230/400 V) και επιδεικνύεται στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (ΣΕΠΕ – Επιθεώρηση Εργασίας, Δ/νση Ανάπτυξης κα) που θα την ζητήσουν.

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την εκπόνηση των προαναφερόμενων εργασιών ελέγχου της επιχείρησης σας, με χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού και να εκδώσει την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε), βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ