Delivery

Επάγγελμα ντελιβεράς: επισφάλεια, δυσχερείς εργασιακές συνθήκες, οικονομικά αδιέξοδα

Η αγορά του ντελίβερι έχει αυξηθεί σημαντικά τα χρόνια της κρίσης και οι επαγγελματίες του χώρου αντιμετωπίζουν μια σειρά πιεστικών προβλημάτων.

Το ντελίβερι ανήκει σε αυτά τα επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία, διαχρονικά, απολαμβάνουν ελάχιστης προσοχής.

Πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα που χαρακτηρίζεται από αυξημένους σωματικούς κινδύνους, εξοντωτικά και σπαστά ωράρια, οικονομική επισφάλεια, δυσχερείς συνθήκες εργασίας, κακώς εννοούμενη.

Ο μεγάλος αριθμός εργατικών ατυχημάτων έχει να κάνει, εν πολλοίς, με τις συνθήκες εργασίας

– Οι εργαζόμενοι βιάζονται για να ικανοποιήσουν τους πελάτες, με αποτέλεσμα να οδηγούν υπό την επήρεια του άγχους

– οι εργοδότες και οι ανυπόμονοι πελάτες πιέζουν για χαμηλούς χρόνους παράδοσης

– η δήλωση του εργατικού ατυχήματος επιφέρει την απειλή της απόλυσης

– σε πολλές περιπτώσεις, ο εργαζόμενος υποχρεώθηκε να καλύψει τις ζημιές που προέκυψαν από το ατύχημα και να μείνει εκτός δουλειάς λόγω τραυματισμού

– μη χρήση από τους εργαζόμενους Μέσων Ατομικής Προστασίας

– οι ρυθμοί εργασίας είναι εξαντλητικοί: πολλές υπερωρίες, μεταμεσονύκτια εργασία, λίγα διαλείμματα

– υπερ-ελαστική εργασία για να συμπληρωθεί το εισόδημα του εργαζόμενου: πολλοί μεταφορείς δουλεύουν σε δύο ή και τρεις επιχειρήσεις

– επιλογή του εξαντλητικού ωραρίου (10-12 ώρες δουλειάς)

– δεν τηρείται το πενθήμερο, με αποτέλεσμα πολύ εργαζόμενοι να δουλεύουν έξι και επτά ημέρες την εβδομάδα

– εργαζόμενοι μέσα στο κρύο και την κακοκαιρία, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες

Ας δούμε, συνοπτικά, τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπ. εργασίας που εκδόθηκε στις 18/12/2018:

Ειδικότερα όσον αφορά στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που ασχολούνται σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με χρήση μεταφορικού μέσου και στην προκειμένη περίπτωση δίκυκλο (μοτοσυκλέτα), θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Ι. Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 395/1994 που αφορούν στον εξοπλισμό εργασίας και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπου κατατάσσονται.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1, ως εξοπλισμός εργασίας θεωρείται κάθε συσκευή, μηχανή, εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5, ως χειριστής ορίζεται ο εργαζόμενος που είναι επιφορτισμένος με την χρήση εξοπλισμού εργασίας.

  1. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίησή του.
  2. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων οδηγών.
  3. Οι εργαζόμενοι οδηγοί πρέπει να κατέχουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης και να είναι άνω των 18 ετών. Το δε μεταφορικό όχημα οφείλει να έχει άδεια κυκλοφορίας, καθώς και να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την περίπτωση οδικού ατυχήματος. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου του οχήματος σύμφωνα με τον ΚΟΚ (ΚΤΕΟ και βιβλίο τακτικής συντήρησης).

VII. Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

VIII. Ο εργοδότης οφείλει να έχει στην διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

  1. Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 396/1994 που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και για τους εργαζομένους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο.

Η εγκύκλιος ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι το μεταφορικό όχημα -δηλαδή η μοτοσικλέτα- πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη, ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση, για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων οδηγών. Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται στην κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου (ΚΤΕΟ και βιβλίο τακτικής συντήρησης).

Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς προϊόντων, καθώς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, και να ελέγχει ότι φορούν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους.

« Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα μας, κατά την περίοδο του χειμώνα, καθώς και το μεγάλο κοινωνικό έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι διανομείς, συστήνουμε στους εργοδότες, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, να εφοδιάσουν τους διανομείς με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, κ.λπ.), ώστε υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες να διασφαλίζεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλειά τους, οι δε διανομείς να κάνουν χρήση αυτών »

Το έντυπο Ε13 για διανομείς προϊόντων και αντικειμένων (delivery)

Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων», που αφορά σε ντελίβερι και διανομείς

1. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας υποβολής εντύπου

Η πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ).
Επιλέξτε το μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας] >  [Εισαγωγή].
Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε το [Παράρτημα] και ως [Είδος Εντύπου] το «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή].

Τέλος, συμπληρώστε τα στοιχεία των Ενοτήτων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ –ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ/ΜΗΧΑΝΩΝ

Το Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας» αφού υποβληθεί, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.

Με την αριθ. 29613/1754/2-7-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίζεται ότι:

• H πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τουλάχιστον ίσης µε το 15% του κατώτατου μισθού, εφόσον το όχημα είναι ιδιοκτησίας του εργαζόμενου, καταβάλλεται αποκλειστικά για την κατ’ ελάχιστον κάλυψη των αναγκών συντήρησης και χρήσης του οχήματος (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας επισκευές κ.λπ.), οπότε σαφώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τα έξοδα κίνησης του οχήματος (αγορά καυσίμων, πληρωμή διοδίων κλπ.) ή άλλα ποσά.

• Ο υπολογισμός του ποσοστού 15% γίνεται με βάση τον εκάστοτε νόμιμο κατώτατο μηνιαίο μισθό ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης δεν έχει τον χαρακτήρα μισθού ούτε συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών, ενώ δεν υπόκειται και σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Συνεπώς, δεν υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.

• O εργοδότης οφείλει, εφόσον έχει την ιδιοκτησία του δικύκλου που οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα συντήρησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και υποχρεώνεται να εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζομένους (προστατευτικό κράνος, πανωφόρι, γάντια, πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη, αδιάβροχη προστασία και ανακλαστικό γιλέκο κ.τ.λ.).

• Tα προβλεπόμενα μέτρα δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον εργαζόμενο αλλά μόνον τον εργοδότη.

Να υπενθυμίσουμε ότι η υποχρέωση καταχώρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, είχε θεσπιστεί με το άρθρο 55 του Ν. 4611/2019