texnikosasfaleias.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κάθε τρεισήμισι λεπτά, κάποιος στην ΕΕ χάνει τη ζωή του από αίτια που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 167.000 θανάτους το χρόνο ως αποτέλεσμα είτε ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία (7.500) είτε επαγγελματικών παθήσεων (159.500).

Κάθε τεσσεράμισι δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος στην ΕΕ εμπλέκεται σε ένα ατύχημα το οποίο τον/την αναγκάζει να παραμείνει στο σπίτι για τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες. Ο αριθμός των ατυχημάτων που προκαλούν τρεις ή περισσότερες ημέρες απουσίας είναι τεράστιος, με πάνω από 7 εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Η πρόληψη των ατυχημάτων και η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι αναγκαία για μια υγιή επιχείρηση

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία περί   “Υγιεινής  και ασφάλειας των εργαζομένων”  Ν.3580/2010 ΄΄Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων΄΄ η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας. είναι υποχρεωτική και σε” όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα άτομο προσωπικό.

Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την Υγιεινή & Ασφάλεια των Εργαζομένων, το Π.Δ. της 14/03/1934 “Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ”, ψηφίστηκε στο διάστημα της περιόδου του μεσοπολέμου, 1934, και αρκετές από τις διατάξεις του παραμένουν ενεργές μέχρι τις ημέρες μας.

Το επόμενο σημαντικό βήμα προόδου σε θέματα σχετικά με την «Υγιεινή & Ασφάλεια των Εργαζομένων»1985, και αφορούσε την ψήφιση ενός Νόμου, του Ν. 1568/1985, ο οποίος καθιέρωνε το θεσμό του Τεχνικού Ασφάλειας.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει να αναφέρεται στον Εργοδότη της επιχείρησης και να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις πρέπει να τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο καλείται: «Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας». Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Πιο αναλυτικά, ο Τεχνικός Ασφάλειας:

 • Είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Έχει υποχρέωση να ελέγχει και να επιβλέπει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 • Είναι υποχρεωμένος να προτείνει μέτρα προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων.
 • Έχει υποχρέωση να υποδεικνύει ασφαλείς μεθόδους εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών.
 • Έχει καθήκον να προτείνει τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Είναι υποχρεωμένος να διερευνά, να καταγράφει και να παρακολουθεί τα εργατικά ατυχήματα.
 • Έχει ευθύνη στο να εκπονεί τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (όπως σε περίπτωση φωτιάς, σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας) και να εκπαιδεύει ανάλογα τους εργαζόμενους.
 • Έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Οφείλει να προτείνει την σωστή σήμανση του χώρου εργασίας.
 • Είναι υποχρεωμένος να καταστρώνει το πλάνο διαφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Οφείλει να προτείνει εργονομικές βελτιώσεις και γενικότερα βελτιώσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Έχει υποχρέωση να υποστηρίζει την επιχείρηση σε περίπτωση ατυχήματος και να συνεργάζεται με τους νομικούς της συμβούλους.
 • Έχει καθήκον να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας.
 • Είναι υποχρεωμένος να τηρεί πάντοτε το επιχειρησιακό απόρρητο.

Έπειτα, πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια μέχρι την ψήφιση του Π.Δ. 17/1996, σύμφωνα με το οποίο ο κάθε εργοδότης που απασχολεί στην επιχείρησή του έστω και έναν (1) εργαζόμενο, οφείλει να απασχολεί Τεχνικό Ασφάλειας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 130297/15-7-1996 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία είναι επεξηγηματική του Π.Δ. 17/1996:

“Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του, ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό ασφάλειας ή / και στον Ιατρό Εργασίας ή / και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας .

Επιπλέον, κάθε επιχείρηση, κατά την θεώρηση των προγραμμάτων ωρών εργασίας που πραγματοποιείται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας μία φορά ανά έτος, ή σε περίπτωση νέων προσλήψεων, οφείλει, σύμφωνα με τον Ν. 2874/2000, να αναγράφει και το όνομα του Τεχνικού Ασφάλειας που απασχολεί, η δε σύμβαση εργασίας – πλήρους ή μερικής απασχόλησης -, ή έργου, ή παροχής υπηρεσιών, κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη – οικεία Τεχνική – Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας.

Βέβαια, είναι χρήσιμο να τονισθεί, ότι σε μερικές επιχειρήσεις της B” Κατηγορίας Επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Νόμο 3144/2003, και στο σύνολο των επιχειρήσεων της Γ” Κατηγορίας Επικινδυνότητας, υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να παρέχει και ο εργοδότης ή ένας εργαζόμενος μετά από σύντομη εκπαίδευση, όπως αυτή με σαφήνεια ορίζεται στις Υ.Α. 260556 & 260557 / 2005, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι θα εφαρμόζει την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, την οποία έχει συντάξει ένας Τεχνικός Ασφάλειας – Μηχανικός , σύμφωνα με το Ν. 3850/2010

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημάνω ότι η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, σαν μία δυναμική ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο “πληροφοριακό μέσο”, στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης στο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων.

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, είναι το προϊόν μιας συνεχούς διαδικασίας, που εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών και επικίνδυνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία. Ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας, εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης των επεμβάσεων για την προστασία και πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων, σε σχέση με την προσαρμογή της τεχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις.

Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου:

 • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
 • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
 • Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
 • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
 • Καθορισμός της διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης Αρμοδίων Αρχών, Εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά με τα ατυχήματα.
 • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

Η Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010), εχει σαν αντικείμενο την  εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Συγκεκριμένα καθορίζονται:

 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. Α)
 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Έκταση εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (εργαζόμενος, εργοδότης, επιχείρηση, εκπρόσωπος εργαζομένων, τόπος εργασίας, πρόληψη, κ.λπ) : (άρθ. 3)
 • Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση : (κεφ. Β)
 • Σύσταση Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) – Εκπρόσωποι εργαζομένων : (άρθ. 4)
 • Αρμοδιότητες ΕΥΑΕ & εκπροσώπου εργαζομένων : (άρθ. 5)
 • Αριθμός μελών ΕΥΑΕ –Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 6)
 • Εκλογή μελών ΕΥΑΕ – Προστασία : (άρθ. 7)
 • Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας της επιχείρησης : (άρθ. 8)
 • Παροχή υπηρεσιών προστασίας & πρόληψης : (άρθ. 9)
 • Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας : (άρθ. 10)
 • Προσόντα τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 11)
 • Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 12)
 • Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 13)
 • Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 14)
 • Επίβλεψη συνθηκών εργασίας : (άρθ. 15)
 • Προσόντα ιατρού εργασίας : (άρθ. 16)
 • Συμβουλευτικές αρμοδιότητες ιατρού εργασίας : (άρθ. 17)
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων : (άρθ. 18)
 • Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο – Υποχρέωση ενημέρωσης : (άρθ. 19)
 • Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας : (άρθ. 20)
 • Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας : (άρθ. 21)
 • Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων εργαζομένων : (άρθ. 22)
 • Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) : (άρθ. 23)
 • Γνωμοδοτική επιτροπή για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΞΥΠΠ : (άρθ. 24)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (άρθ. 25)
 • Όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό επίπεδο : (κεφ. Γ)
 • Συμβούλιο Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) : (άρθ. 26)
 • Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΝΕΥΑΕ) : (άρθ. 27)
 • Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου των συνθηκών υγείας & ασφάλειας της εργασίας, για τις οικοδομές και τα εργοταξιακά έργα και στη ναυπηγοεπισκευατική ζώνη Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερατσινίου – Περάματος – Σαλαμίνας : (άρθ. 28)
 • Κτιριολογικές απαιτήσεις : (κεφ. Δ)
 • Σχεδιασμός χώρων εργασίας : (άρθ. 29)
 • Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης – Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου : (άρθ. 30)
 • Συντήρηση – Έλεγχος : (άρθ. 31)
 • Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας : (άρθ. 32)
 • Κριτήρια διαμόρφωσης χώρων και θέσεων εργασίας : (άρθ. 33)
 • Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές : (κεφ. Ε)
 • Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών : (άρθ. 34)
 • Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους : (άρθ. 35)
 • Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : (άρθ. 36)
 • Ορισμοί (παράγοντας, οριακή τιμή έκθεσης, οριακή τιμή βιολογικού δείκτη) : (άρθ. 36)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγέων & προμηθευτών : (άρθ. 37)
 • Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες : (άρθ. 38)
 • Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες : (άρθ. 39)
 • Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες : (άρθ. 40)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (άρθ. 41)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών – εργαζομένων : (κεφ. Ζ)
 • Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 42)
 • Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 43)
 • Ειδικές διατάξεις για εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες, νπδδ, & ΟΤΑ : (άρθ. 44)
 • Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος : (άρθ. 45)
 • Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 46)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 47)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 48)
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων : (άρθ. 49)
 • Προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση : (κεφ. Η)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 50)
 • Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης : (άρθ. 51)
 • Καλλιτεχνικές & παρεμφερείς απασχολήσεις : (άρθ. 52)
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός : (άρθ. 53)
 • Χρονικά όρια εργασίας : (άρθ. 54)
 • Αμοιβή : (άρθ. 55)
 • Άδειες : (άρθ. 56)
 • Βιβλιάριο εργασίας : (άρθ. 57)
 • Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες : (άρθ. 58)
 • Μητρώο ανηλίκων : (άρθ. 59)
 • Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης : (άρθ. 60)
 • Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες : (άρθ. 61)
 • Ιατρικές εξετάσεις : (άρθ. 62)
 • Ιατρική πιστοποίηση : (άρθ. 63)
 • Αξιώσεις ανηλίκων : (άρθ. 64)
 • Εργασιακό περιβάλλον – Κίνδυνοι – Πρόληψη : (άρθ. 65)
 • Απαγόρευση εργασίας : (άρθ. 66)
 • Ποινικές & διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 67)
 • Ναυτική εργασία : (άρθ. 68)
 • Τελικές διατάξεις – Κυρώσεις : (κεφ. Θ)
 • Όργανα ελέγχου : (άρθ. 69)
 • Παροχή στοιχείων – Εχεμύθεια οργάνων : (άρθ. 70)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 71)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 72)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (άρθ. 73)

Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι κάθε εργοδότης μιας επιχείρησης που παραβαίνει από αμέλεια ή σκοπίμως το σύνολο των διατάξεων των προλεχθέντων νόμων, υφίσταται διοικητικές & ποινικές κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται με το Ν. 2224/1994, ο οποίος συμπληρώθηκε με τους Ν. 2639/1998, Ν. 3144/2003, Ν. 3227/2004 & Ν. 3385/2005, Ν. 3850/2010.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους εργαζόμενους, υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων, μέσω Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με το ανάλογα την κατηγόρια και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης για θέματα ασφαλούς εργασίας

Παρακαλούμε, αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας και με χαρά θα σας τις λύσουμε