Χωρίς κατηγορία

ISO 9001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός του ISO 9001:2015 είναι η οργάνωση και η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

ISO 14001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η βασική αξία του προτύπου είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων και θέτει τις απαιτήσεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η εταιρεία ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

OHSAS 18001:2007 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι στόχοι του προτύπου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου για εργαζόμενους και άλλους, η βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης. Με την εφαρμογή του εν λόγω προτύπου οι οργανισμοί Θεμελιώνουν μία υπεύθυνη εικόνα στην αγορά.

ISO 27001:2013- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το πρότυπο 27001 στοχεύει στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας: την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα, δηλαδή στην ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις πληροφορίες μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οντότητες ή διεργασίες, να διατηρεί τις πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς και προστατευμένες από ενδεχόμενη αλλοίωση και να τις παρέχει εύχρηστες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

ISO 22000:2005- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Σκοπός του προτύπου είναι η δέσμευση της Διοίκησης για την εγκατάσταση και εφαρμογή διαδικασιών που έχουν στόχο την δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων για την υγεία του καταναλωτή.

ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας

Το πρότυπο αποσκοπεί στην βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης/οργανισμού που το εφαρμόζει στον Τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων όπως απώλεια ζωής, τραυματισμοί, υλικές ζημιές, μόλυνση περιβάλλοντος, επιβάρυνση συστήματος υγείας κλπ.

ISO 26000:2010 – Κοινωνική Ευθύνη

Η Κοινωνική Ευθύνη αφορά όλους τους Οργανισμούς ως μια σύγχρονη μορφή επιχειρησιακής στρατηγικής για αποτελεσματική διαχείριση της διακινδύνευσης, δηλαδή της αντιμετώπισης των απειλών και της αξιοποίησης των ευκαιριών, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.