Factory

Για την νομιμοποίηση και εκτέλεση ενός κατασκευαστικού έργου είναι απαραίτητο το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) καθώς αποτελεί μέρος των δικαιολογητικών για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. Επίσης οι κατασκευαστές υποχρεούνται και νομικά για την έκδοση του από την κείμενη νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 305/96.

Πότε συντάσσεται και ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εκπόνησή του;
Για την έναρξη των εργασιών σε οποιοδήποτε εργοτάξιο είναι απαραίτητο να έχει εκπονηθεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:

Όταν απαιτείται Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά την μελέτη του έργου (ΠΔ 305/1996, άρθ.3, παρ.1), δηλαδή, όταν στο εργοτάξιο είναι παρόντα πολλά συνεργεία (το οποίο ερμηνεύεται ως η παρουσία στο εργοτάξιο τουλάχιστον τριών διαφορετικών ΑΦΜ εταιρειών που εκτελούν εργασίες, του Αναδόχου του έργου και τουλάχιστον δύο υπεργολάβων).
Όταν απαιτείται Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση (ΠΔ 305/1996, άρθ.3, παρ.12), δηλαδή όταν η προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια
Σε έργα με ειδικούς κινδύνους: καταπλάκωση/ βύθιση, χημικές/ βιολογικές ουσίες, ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ηλεκτρικοί αγωγοί υψηλής και μέσης τάσης, καταδύσεις, υπόγεια έργα, σήραγγες, πεπιεσμένος αέρας, εκρηκτικές ύλες, βαρέα προκατασκευασμένα στοιχεία.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αναφέρεται στην περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και εφαρμόζεται σε κατασκευαστικά έργα οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού χαρακτήρα. Επιπλέον, το έγγραφο μπορεί να επικαιροποιηθεί για να καλύψει τυχόν αλλαγές στις συνθήκες του έργου.

Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Ανάδοχο του Έργου, ή εναλλακτικά από τον Κύριο του Έργου σε περίπτωση αυτεπιστασίας ή παρουσίας πολλών Αναδόχων στο έργο. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή μελετητή μηχανικού, ο οποίος πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα με το αντικείμενο των εργασιών και υποβάλλεται προς έγκριση, αν απαιτείται, στον Κύριο του Έργου ή στον φορέα της επίβλεψης. Μετά και την νομοθετική απλοποίηση των διαδικασιών στα Τεχνικά Έργα (Υ.Α. 14867/825/2014), πλέον το ΣΑΥ δεν χρειάζεται να θεωρηθεί και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Γιατί συντάσσουμε το ΣΑΥ;
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας προβλέπει τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες θα βασιστούν και θα εξασφαλιστούν οι ασφαλείς συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών για την εκπόνηση του έργου. Αποτελείται από μια σειρά οδηγιών διαδικασιών και κανόνων Ασφάλειας και Υγείας. Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως τον «οδηγό» εφαρμογής των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Η εφαρμογή και προσκόλληση στις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΑΥ, θα βοηθήσει στην υιοθέτηση μιας Κουλτούρας Ασφάλειας μέσα από την εκπαίδευση και την καθημερινή τριβή με τα θέματα Α&Υ του εργοταξίου.

Τι περιλαμβάνει το ΣΑΥ;
Το ΣΑΥ αποτελεί ένα πολυδιάστατο έγγραφο, το οποίο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών μέχρι την επίτευξη του έργου.
Πιο αναλυτικά το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει:

Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις.
Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εργοτάξιο.
Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις.
Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
Τις συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών.
Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Την αναφορά στον τρόπο πληροφόρησης των εργαζομένων για τα προς εφαρμογή μέτρα Α&Υ, όπως:
1. Κανόνες και οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας, που θα εφαρμοστούν στο εργοτάξιο
2. Εκτίμηση κινδύνων και προτεινόμενα προληπτικά μέτρα
3. Έντυπα που σχετίζονται με την Α&Υ
4. Ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους


Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται από το εξειδικευμένο προσωπικό, Τεχνικών Ασφαλείας, της ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος – Βαρσάμη ΕΠΕ σε συνεργασία με τον Εργολάβο του αντίστοιχου έργου.
Αναζητήστε τον δικό σας Τεχνικό Ασφαλείας εδώ